Πολιτική Προστασίας & Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στη σελίδα του https://cartech.gr είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ΑΦΜ, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε παραγγελίες σας ή για να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου https://cartech.gr, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).
Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της εταιρίας που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Ειδικότερα

Σκοπός της παρούσας πολιτικής μας είναι να σας εξηγήσουμε τα παρακάτω:

 1. Ποιά δεδομένα σας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;
 2. Ποιοί είναι σκοποί για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε και ποια η νομική βάση για την επεξεργασία εκ μέρους μας;
 3. Ποιοί είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;
 4. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας;
 5. Ποιά είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

 

ΟΡΙΣΜΟΙ

 1. Προσωπικά Δεδομένα:Κάθε πληροφορία που απευθύνεται στο Υποκείμενο των δεδομένων. Για τους σκοπούς του παρόντος Εγχειριδίου, ως «Προσωπικά Δεδομένα» νοούνται οι πληροφορίες και τα δεδομένα σχετικά με ένα συγκεκριμένο άτομο, όπως για παράδειγμα, η ημερομηνία γέννησης, το όνομα και επίθετο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός τηλεφώνου, το φύλο, η εθνικότητα, τα στοιχεία εκπαίδευσης, η επαγγελματική σταδιοδρομία, η οικογενειακή κατάσταση, η διεύθυνση IP κ.λπ. Δεν λογίζονται ως προσωπικά δεδομένα τα στατιστικής φύσης συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν να προσδιοριστούν πια τα Υποκείμενα των δεδομένων.
 2. Υποκείμενο Δεδομένων ή Υποκείμενο:Τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, και των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή στην εταιρία. Για παράδειγμα, μεταξύ άλλων, και εσείς ως επισκέπτες και χρήστες της ιστοσελίδας αποτελείτε “υποκείμενα δεδομένων”.
 3. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων ή Επεξεργασία:Κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται στα προσωπικά δεδομένα, όπως συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διατήρηση, αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση ή συνδυασμός, διασύνδεση, δέσμευση, διαγραφή, καταστροφή.
 4. Υπεύθυνος Επεξεργασίας:Οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία.
 5. Συγκατάθεση (συναίνεση) του Υποκειμένου των Δεδομένων:Κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως που εκφράζεται με τρόπο σαφή και εν πλήρη επίγνωση, με την οποία το Υποκείμενο των δεδομένων, αφού έχει προηγουμένως ενημερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο Επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η Συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα.
 6. Αποδέκτης των δεδομένων:Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια Αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, στον οποίο ανακοινώνονται τα δεδομένα, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για τρίτο μέρος ή όχι.
 7. Τρίτος:Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια Αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος Οργανισμός, εκτός από το Υποκείμενο των δεδομένων, τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον αυτά ενεργούν υπό την εποπτεία ή εκ μέρος του Υπεύθυνου Επεξεργασίας
 8. Εκτελών την Επεξεργασία:Οποιοσδήποτε επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια Αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η εταιρία με την επωνυμία «Π. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΑΕ- Εισαγωγές- Εμπόριο Ειδών Αυτοκινήτου- Κήπου», με το δ.τ. «ALPHA PRODUCTS (ΑΛΦΑ ΠΡΟΝΤΑΚΣ)». Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρίας είναι τα εξής:

 • Ταχυδρομική διεύθυνση:19ο χλμ Θεσ/νίκης-Πολυγύρου, Β.Ι.ΠΑ Νέας Ραιδεστού, Θέρμη ΤΚ 57001, Τ.Θ. 690 Νέας Ραιδεστού, Θεσσαλονίκη.
 • Τηλέφωνο – σταθερό:2310466291-2310478180
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:[email protected]

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία έχει ορίσει έναν Υπεύθυνο Επικοινωνίας για θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στον οποίο μπορείτε να θέσετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας για θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μέσω των ακόλουθων στοιχείων επικοινωνίας:

 1. Ταχυδρομική διεύθυνση:19ο χλμ Θεσ/νίκης-Πολυγύρου, Β.Ι.ΠΑ Νέας Ραιδεστού, Θέρμη ΤΚ 57001, Τ.Θ. 690 Νέας Ραιδεστού, Θεσσαλονίκη – Τηλέφωνο – σταθερό: 2310466291-2310478180
 2. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:[email protected]

 

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Δεσμευόμαστε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με θεμιτό και διαφανή τρόπο, σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, και ιδιαιτέρως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, δηλαδή

 1. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς.
 2. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς που θέτουμε.
 3. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα δεδομένα σας να είναι ακριβή, παρέχοντάς σας, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα διόρθωσης ή/και διαγραφής.
 4. Διατηρούμε τα δεδομένα σας για περιορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται ως αναγκαίο είτε εκ του νόμου είτε από την εταιρική πολιτική για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που θέτουμε ως Εταιρία.
 5. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.

Στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται, η εταιρία εφαρμόζει μία σειρά από κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, υιοθετεί εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας, εκπαιδεύει κατάλληλα το προσωπικό της, το οποίο δεσμεύεται για την τήρηση εμπιστευτικότητας και απορρήτου, ενώ παράλληλα αξιοποιεί μία σειρά τεχνολογιών που διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων σας. Όπως επιτάσσουν οι αρχές της ασφάλειας πληροφοριών και της προστασίας δεδομένων, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν κριθεί απαραίτητο, επικαιροποιούνται και προσαρμόζονται στις νέες βέλτιστες πρακτικές της αγοράς και σύμφωνα με κοινά αποδεκτά διεθνή πρότυπα.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με τη χρήση του όρου «Προσωπικά δεδομένα» στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων νοούνται πληροφορίες που σας αφορούν και μας επιτρέπουν να σας ταυτοποιήσουμε, απευθείας ή σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που μπορεί να διαθέτουμε.
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας, συλλέγουμε και σας ζητάμε να μας παρέχετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με εσάς.
Συλλέγουμε μόνο όσα προσωπικά δεδομένα κρίνονται αναγκαία και πρόσφορα, με σκοπό να σας παρέχουμε έναν λειτουργικό ιστότοπο.
Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

 1. πληροφορίες συσκευής
 2. πληροφορίες πλοήγησης κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο μας και δεδομένα Cookies

Σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις, ενδέχεται η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων να γίνεται αυτόματα ή και μέσω πληροφοριών που τρίτοι διαβιβάζουν σε εμάς.
Ειδικότερα:

Συλλογή δεδομένων που συλλέγουμε αυτόματα κατά την επίσκεψη του ιστότοπου μας

Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας χωρίς να μοιράζεστε δεδομένα τα οποία να σας ταυτοποιούν. Ωστόσο, πληροφορίες σύνδεσης, πλοήγησης και αλληλεπίδρασης με τον ιστότοπο μας συλλέγονται αυτόματα, με σκοπό να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του ιστότοπου μας και των υπηρεσιών που παρέχουμε σε εσάς και να βελτιώσουμε την online εμπειρία των χρηστών.
Ειδικότερα, σε συμμόρφωση με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679, ο ιστότοπός μας συλλέγει μια σειρά δεδομένων και πληροφοριών γενικού χαρακτήρα σε κάθε πρόσβαση σας, τα οποία αποθηκεύονται προσωρινά. Το αρχείο καταγραφής δημιουργείται ως μέρος της αυτόματης καταγραφής που πραγματοποιείται από το ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας.
Γενικά, οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται με τη χρήση ψηφιακών αναγνωριστικών, όπως ο αριθμός της συσκευής σας και ορισμένα cookies του προγράμματος περιήγησης. Τα αναγνωριστικά αυτά χρησιμοποιούνται για τη διάκριση των πληροφοριών που συλλέγονται από το πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή σας από τις πληροφορίες που συλλέγονται από το πρόγραμμα περιήγησης/τη συσκευή ενός άλλου χρήστη. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην Πολιτική μας για τα cookies.
Σε κάθε περίπτωση, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε τα αρχεία καταγραφής διακομιστών (server log files), εάν διαπιστωθούν συγκεκριμένες ενδείξεις παράνομης χρήσης.
Η συλλογή και αποθήκευση των ανωτέρω δεδομένων είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του ιστότοπου μας προκειμένου να παρέχεται λειτουργικότητα και να προσφέρεται το περιεχόμενό του. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για να βελτιστοποιούμε τον ιστότοπό μας και να διασφαλίζουμε την ασφάλεια των συστημάτων της τεχνολογίας πληροφοριών μας. Νομική βάση για την επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων αποτελεί το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ’ του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679.

Cookies

Η εταιρεία μας προκειμένου να εξασφαλίσει την βέλτιστη πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί την τεχνολογία ‘cookies’. Τα ‘cookies’ είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Χρησιμοποιούμε ‘cookies’ για να μπορούμε να σας διακρίνουμε από άλλους επισκέπτες, να καταγράφουμε τη διεύθυνση IP σας και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μας, καθώς και για να διευκολύνουμε την πρόσβασή σας σε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου μας. Η χρήση των ‘cookies’ μας επιτρέπει να συλλέγουμε πληροφορίες για στατιστικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, αλλά κυρίως για την εξατομίκευση της εμπειρίας περιήγησής σας, αποθηκεύοντας τις προτιμήσεις σας. Καμία τοποθέτηση cookies δεν γίνεται στις συσκευές σας, πλην των απαραίτητων cookies, χωρίς ή προτού μας χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας. Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τα ‘cookies’ ανά πάσα στιγμή, με εύκολο τρόπο, μέσα από τις επιλογές του προγράμματος περιήγησης, αλλά αν το κάνετε, δεν θα είμαστε σε θέση να καταγράφουμε τις αγορές σας ή να σας επιτρέπουμε την πραγματοποίηση αγοράς από τον ιστότοπό μας/ ή δεν θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε την βέλτιστη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας μας. Όλες οι δηλώσεις συγκατάθεσης για τα cookies που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας τηρούνται παράλληλα και εγγράφως και φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο. Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι κάθε 12 μήνες από την τελευταία είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας, θα λήγει η ισχύς της συγκατάθεσης που τυχόν δόθηκε και θα ζητείται νέα.

 

Συλλογή δεδομένων μέσω της φόρμας επικοινωνίας

Μέσω της φόρμας επικοινωνίας συλλέγουμε το όνομα και το e-mail σας με αποκλειστικό σκοπό να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε κάθε σας επικοινωνία που μπορεί να αφορά πιθανά σχόλια και παρατηρήσεις σας, τη συμμετοχή σας ή κάθε άλλη πληροφορία που αφορά σε κάποιο πρόγραμμα της εταιρίας , αλλά και την άσκηση των δικαιωμάτων σας ως υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε.
Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, οι πληροφορίες που μας παρέχετε συλλέγονται και αποθηκεύονται από εμάς βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο α του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679. Η επικοινωνία μας καταγράφεται και τα δεδομένα συλλέγονται προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα απόδειξης της επικοινωνίας σύμφωνα με τις νόμιμες απαιτήσεις. Η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων θα λαμβάνεται κατόπιν συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας και η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται σε αυτή.

Συλλογή δεδομένων για την παραγγελία προϊόντος

Προκειμένου να πραγματοποιήσετε κάποια αγορά προϊόντος μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος απαιτείται η εγγραφή σας ως χρήστη της πλατφόρμας και η δημιουργία Λογαριασμού πελάτη.   Για να δημιουργήσετε Λογαριασμό απαιτείται να συμπληρώσετε σε ορισμένα πεδία τα προσωπικά δεδομένα που θα σας ζητηθούν, τα οποία είναι και αναγκαία για την εξατομίκευσή σας ως πελάτη και την τυχόν σύναψη σύμβασης μαζί σας. Για τη δημιουργία Λογαριασμού απαιτούνται υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Ταχυδρομικός. Κώδικας, Περιοχή, Χώρα, Σταθερό Τηλέφωνο και Ηλεκτρονική σας Διεύθυνση (email). Στην συνέχεια θα πρέπει να ορίσετε τον προσωπικό σας κωδικό (password). Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας , θα πρέπει , αφού διαβάσετε τους όρους χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου να επιλέξετε το κουτάκι στην επιλογή “Αποδέχομαι” . Για την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας και τη σύναψη πώλησης προϊόντος, πέρα από τα στοιχεία που απαιτούνται για τη δημιουργία Λογαριασμού, θα σας ζητηθούν και ορισμένα επιπλέον στοιχεία, απαραίτητα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και την εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων της εταιρίας μας. Τα στοιχεία αυτά που αφορούν τον τρόπο πληρωμής, τιμολόγησης και αποστολής του προϊόντος, είναι το ΑΦΜ και η αρμόδια ΔΟΥ, το Επάγγελμα σας και τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Τα παραπάνω δεδομένα τα συλλέγουμε προκειμένου να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την παραγγελία σας ως πελάτη, να συνάψουμε σύμβαση πώλησης μαζί σας, να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις και να συμμορφωθούμε με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας που απορρέουν από την εμπορική και  φορολογική νομοθεσία.

ΣΚΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε ή κατέχουμε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εμάς μόνο όταν ο νόμος μας το επιτρέπει. Συγκεκριμένα, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα για:

 1. την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας όταν κάνετε ερωτήσεις
 2. να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε ενδεχόμενο αίτημά σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη βελτίωση της διαχείρισης των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί στο παρελθόν, παρέχονται τώρα ή θα παρασχεθούν στο μέλλον από την εταιρία
 3. να μας βοηθήσουν για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης ή απώλειας
 4. για την ολοκλήρωση των παραγγελιών και των συμβάσεων πώλησης μέσω του ηλεκτρονικού ας καταστήματος.
 5. για τα έννομα συμφέροντά μας (ή τα συμφέροντα τρίτου) και τα συμφέροντά σας, όταν είναι απαραίτητο
 6. όταν πρέπει να συμμορφωθούμε προς μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση.
 7. όταν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας να το κάνουμε.

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας μας (δεδομένα πλοήγησης και σύνδεσης) δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες.
Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες δεν πραγματοποιείται ή δεν προβλέπεται επί του παρόντος.
Για την απάντηση στα διάφορα αιτήματα και ερωτήσεις που μας υποβάλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα που εσείς οι ίδιοι μας αποστείλατε σε συνεργάτες μας και τρίτους παρόχους υπηρεσιών μηχανογράφησης και διαχείρισης ιστοσελίδων.
Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζουμε ότι κάθε εταιρία στην οποία αναθέτουμε την παροχή υπηρεσιών λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Γι’ αυτόν τον λόγο, συμφωνούμε ως προς συγκεκριμένα μέτρα προστασίας δεδομένων και παρακολουθούμε τα μέτρα αυτά σε τακτική βάση.
Καθένας από αυτούς τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό μας και άρα μεριμνούμε ώστε να δεσμεύεται να μην προβαίνει σε καμία επεξεργασία των δεδομένων σας πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης.
H εταιρία δεν διαθέτει προς πώληση ή άλλως διαβιβάζει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση σας, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον, σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, διατηρούμε το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσουμε τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την αποθήκευση και την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας χρησιμοποιούνται διακομιστές (servers), οι οποίοι βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Προκειμένου να διασφαλίζουμε την ασφάλεια των πληροφοριακών μας συστημάτων, χρησιμοποιούμε εφαρμογές τρίτων μερών από συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών (όπως για παράδειγμα firewall), οι οποίοι δεσμεύονται συμβατικά για την διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία επεξεργάζονται εκ μέρους μας.
Τα δεδομένα σας διατηρούνται για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο αποθηκεύονται ή για όσο χρόνο υποχρεούμαστε από το νόμο.
Για τον προσδιορισμό της κατάλληλης περιόδου διατήρησης δεδομένων σας εξετάζουμε:

 1. την ποσότητα και τη φύση των δεδομένων σας
 2. τον πιθανό κίνδυνο πρόκλησης βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των δεδομένων σας
 3. τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας, ώστε να εξετάσουμε τη πιθανότητα να εκπληρώσουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα
 4. τις ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις

Σε γενικές γραμμές, τα δεδομένα πλοήγησης διατηρούνται για διάστημα 6 μηνών, προκειμένου να μπορούμε να εκπληρώνουμε την υποχρέωσή μας να διατηρούμε ακριβή αρχεία για τεχνικούς ή άλλους νομικούς λόγους.
Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας του ιστότοπου μας θα διαγράφονται από εμάς, αφότου ολοκληρωθεί η επικοινωνία μας και αφότου επιλυθεί οριστικά κάθε αίτημα σας.
Σημειώνεται ότι έχει προβλεφθεί ειδική διαδικασία διαγραφής/καταστροφής των προσωπικών δεδομένων που θα πρέπει να διαγραφούν (βλ. δικαιώματα υποκειμένων).

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ

Με τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου της εταιρίας, μας δηλώνετε πως συμφωνείτε με την παρούσα Δήλωση Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και συγκεκριμένα πως η εταιρία μπορεί να προβεί σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για ενημερωτικούς σκοπούς μόνο σε περίπτωση που έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση σας.
Βέβαια, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή:

 1. μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:[email protected]
 2. μέσω ταχυδρομείου:19ο χλμ Θεσ/νίκης-Πολυγύρου, Β.Ι.ΠΑ Νέας Ραιδεστού, Θέρμη ΤΚ 57001, Τ.Θ. 690 Νέας Ραιδεστού, Θεσσαλονίκη

Δεν υπάρχει δυνατότητα απεγγραφής από ορισμένα ενημερωτικά μηνύματα που είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή σας στα προγράμματα μας και τη λειτουργία του ιστότοπού μας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

Με βάση τον ΓΚΠΔ έχετε μία σειρά από δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.
Συγκεκριμένα, μπορείτε:

 1. Να υποβάλλετε αίτημα στην εταιρία ώστε να ενημερωθείτε για το εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα και αν ναι, ποιά είναι αυτά, μέσω λήψης αντιγράφου εφόσον το επιθυμείτε (δικαίωμα πρόσβασης)
 2. Να ζητήσετε τη διόρθωσή τους σε περίπτωση που τα δεδομένα σας είναι ανακριβή, ελλιπή, παραπλανητικά, μη σχετικά ή πεπερασμένα (δικαίωμα διόρθωσης)
 3. Να ζητήσετε, υπό προϋποθέσεις, τη διαγραφή τους (δικαίωμα διαγραφής)
 4. Να ζητήσετε, υπό προϋποθέσεις, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας)
 5. Να εναντιωθείτε, υπό προϋποθέσεις, στην επεξεργασία τους εκ μέρους μας (δικαίωμα εναντίωσης)
 6. Να ζητήσετε τα δεδομένα που μας έχετε παρέχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (εφόσον αυτό κριθεί τεχνικά εφικτό), ώστε να μπορέσετε να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων)

Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων (data breach), η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και εφόσον αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ, η εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει για την παραβίαση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Η συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο για την επεξεργασία δεδομένων και, στο πλαίσιο αυτό, η άσκηση των δικαιωμάτων σας, αποτελεί προτεραιότητα για την εταιρία . Για το λόγο αυτό, έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την παροχή πρόσθετων πληροφοριών, οι οποίες είναι αναγκαίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας σας, πριν την άσκηση των δικαιωμάτων σας.
Κατ’ αρχήν η εταιρία είναι υποχρεωμένη να ανταποκρίνεται στο αίτημά σας άμεσα και το αργότερο εντός ενός μηνός. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία θα σας ενημερώσει το συντομότερο και, σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την υποβολή του αιτήματός σας, για την εξέλιξη αυτού και για το λόγο της ενδεχόμενης καθυστέρησης ικανοποίησής του.
Σε περίπτωση που τυχόν αίτημά σας δεν απαντηθεί (εγκαίρως) ή δεν ικανοποποιηθείτε από την απάντηση της εταιρίας , έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε σχετική καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Κηφισίας 1-3 | Τ.Κ. 115 23 | Αθήνα |Ελλάδα | τηλ. 210 6475600 | email: [email protected]).

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

Δεν προβαίνουμε σε συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων που ανήκουν σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 16 χρόνων. Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο άτομο κάτω των 16 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, οι πληροφορίες αυτές θα διαγραφούν το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουν συλλεχθεί πληροφορίες από ανήλικο άτομο κάτω των 16 ετών, ενημερώστε μας στο email [email protected]

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H εταιρία εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας (συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών κρυπτογράφησης, ανωνυμοποίησης ή και ψευδωνυμοποίησης όπου κρίνεται απαραίτητο), προκειμένου να αποτρέψει την απώλεια, μεταβολή, αποκάλυψη και χρήση ή προσπέλαση των δεδομένων σας με μη νόμιμο τρόπο. Επιπλέον, περιορίζουμε την συλλογή, επεξεργασία και πρόσβαση στα δεδομένα σας σε όσους εργαζομένους και άλλους τρίτους απαιτείται προκειμένου να εκπληρώσουν τα επαγγελματικά καθήκοντά τους. Όλοι οι εργαζόμενοι μας επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αποκλειστικά σύμφωνα με τις δικές μας οδηγίες και δεσμεύονται να τηρούν σχετικούς όρους εμπιστευτικότητας.
Για τυχόν παραβίαση των δεδομένων σας η εταιρεία θα ειδοποιεί εσάς και κάθε αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε παραβίαση, όταν υποχρεούμαστε από το νόμο να το κάνουμε.

Καλάθι αγορών
Είσοδος

Δεν έχετε λογαριασμό;

Προϊόντα
0 items Καλάθι
0 Σύγκρινε